Polityka Prywatności

image description

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia ogólne

1.1 Definicje

1.1.1 ADMINISTRATOR – administrator danych osobowych, którym jest spółka „NETKOBIETY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Złota 61/100; 00-819 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382492; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS; NIP: 5272646807; REGON: 142783495; adres poczty elektronicznej: redakcja@netkobiety.pl.

1.1.2 KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy o działaniach podjętych w ramach Forum internetowego.

1.1.3 NEWSLETTER - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Forum internetowym.

1.1.4 FORUM INTERNETOWE – Forum internetowe Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.netkobiety.pl.

1.1.5 USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Forum internetowego.

1.1.6 USŁUGODAWCA – spółka „NETKOBIETY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Złota 61/100; 00-819 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382492; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS; NIP: 5272646807; REGON: 142783495; adres poczty elektronicznej: redakcja@netkobiety.pl.

1.2 Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. Cel i zakres zbierania danych

2.1 Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1 Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą i Usługobiorcą polegającego na świadczeniu przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną poprzez Forum internetowe (Konto Usługobiorcy oraz Newsletter).

2.1.2 Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.2 Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców: nick; adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

2.3 Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.2. jest niezbędne do utworzenia Konta oraz korzystania z Newslettera.

2.4 Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Forum internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Forum internetowego. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach Forum internetowego ani śledzenia ich nawigacji. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).

3. Podstawa przetwarzania danych

3.1 Korzystanie z Forum internetowego, w tym utworzenia Konta i korzystanie z Newslettera, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce utworzyć Konto lub rozpocząć korzystanie z Newslettera.

3.2 Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

3.2.1 osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

3.2.2 jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3.2.3 jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą - za prawnie usprawiedliwiony cel w tym wypadku uważa się m.in. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych.

3.3 Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 3.2.2.). Ponadto do utworzenia Konta albo korzystania z Newslettera niezbędne jest wcześniejsze wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (pkt. 3.2.1.).

4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

4.1 Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.2 Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

4.2.1 Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

4.2.2 wniesienia, w przypadku wymienionym w pkt. 3.2.3. Polityki prywatności, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;

4.2.3 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadku, wymienionym w pkt. 3.2.3. Polityki prywatności, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

4.3 W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. należy przesłać stosowną wiadomość pisemnie na adres Administratora albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja@netkobiety.pl.

5. Postanowienia końcowe

5.1 Forum Internetowe może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko Forum Internetowego.

5.2 Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.Zespół Netkobiety.pl