Farmaceuta

Zawód farmaceutki potocznie utożsamia się z aptekarką, choć jest to daleko idące uproszczenie i zawężenie funkcji i zadań, jakie wykonują osoby wykształcone w tym zawodzie.

Błędnie też wskazuje na aptekę, jako jedyne możliwe miejsce pracy. Farmaceutka to nie tylko aptekarka, ale również naukowiec pracujący nad rozwojem i badaniami nad lekami. Farmaceutka to również analityk rynku, który ocenia czy dany lek ma szansę na przetrwanie na rynku.

Podsumowując farmaceutka zajmuje się sporządzaniem, analizowaniem, klasyfikowaniem, przechowywaniem i wydawaniem leków, jak również wytwarzaniem leków recepturowych. Zajmuje się także udzielaniem porad w zakresie stosowania i działania leków. Do zadań farmaceutki należy również ocena jakości leków oraz prowadzenie działalności naukowo- badawczej.

Predyspozycje do pracy w farmacji

Przyszła farmaceutka niewątpliwie powinna posiadać takie cechy jak: odpowiedzialność, umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, niezawodna pamięć, ale także kultura osobista. Pracując w tym zawodzie trzeba  znać nie tylko leki, ich skład, synonimy, ale przede wszystkim działanie i zagrożenia związane z ich stosowaniem. Farmaceutka musi potrafić rozpoznać i ocenić potrzeby rynku, czyli potrzeby pacjentów, dlatego dobrze gdyby miała również dryg do marketingu.

Jak zostać farmaceutką

Farmaceutką nie tak łatwo zostać. Przed podjęciem decyzji o pójściu na studia kandydatka powinna poznać swoje możliwości i predyspozycje, żeby w przyszłości, po studiach, wybrać odpowiednią specjalność farmaceutyczną. W zależności od uczelni studia trwają min. 10 semestrów i obejmują zajęcia m.in. z anatomii, fizjologii, biologii, botaniki, chemii, psychologii, socjologii, chemii leków, farmakoterapii, farmakognozji, toksykologii, bromatologii, technologii postaci leków, historii farmacji, metodologii badań czy prawa farmaceutycznego.

Kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra farmacji. Podczas trwania studiów należy również zaliczyć praktyki w aptece ogólnodostępnej, w aptece szpitalnej, stacji sanitarno-epidemiologicznej, przemyśle farmaceutycznym lub w laboratoriach kontroli leków oraz należy zaliczyć półroczny staż w aptece już po obronie pracy magisterskiej. Ukończenie studiów nie jest jeszcze równoznaczne z uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu farmaceuty.  

Ubiegając się o prawo do niego należy zgłosić do okręgowej izby aptekarskiej następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie Prawa Wykonywania Zawodu
 • dokumenty poświadczające zdobycie wymaganego wykształcenia
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające możliwość wykonywania zawodu farmaceuty
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego
 • 2 zdjęcia „paszportowe”
 • opcjonalnie niektóre okręgowe izby aptekarskie wymagają wypełnionego kwestionariusza osobowego, który można pobrać ze stron internetowych poszczególnych izb okręgowych

Kolejnym, a zarazem już ostatnim etapem jest złożenie ślubowania, po którym uzyskuje się prawo do wykonywania zawodu. Oczywiście farmaceutki, które czują nie dosyt mogą zdobywać dodatkowe kwalifikacje, które dają możliwości awansu (miedzy innymi uprawnienia do pracy na stanowisku kierownika apteki).

Obecnie na wyznaczonych uczelniach można uzyskać specjalizację z zakresu:

 • farmacji aptecznej
 • farmacji szpitalnej
 • farmacji przemysłowej
 • farmacji klinicznej
 • analityki farmaceutycznej
 • farmakologii
 • mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej
 • toksykologii
 • zdrowia publicznego
 • leku roślinnego

Ubiegając się o rozpoczęcie specjalizacji należy przedstawić:

 • wniosek o rozpoczęcie specjalizacji
 • odpis dyplomu szkoły wyższej
 • kserokopię dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu farmaceuty
 • dokument potwierdzający co najmniej roczny staż pracy
 • zaświadczenie o aktualnym miejscu pracy
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne

Na zakończenie kursu farmaceuci zdają egzamin państwowy z zakresu wybranej przez siebie specjalizacji.

Farmaceuci którzy zatrudnieni są w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych mają także obowiązek ciągłego szkolenia, odbywającego się w ramach 5-letnich okresów rozliczeniowych (edukacyjnych). W tym czasie  zobowiązani są do uzyskania co najmniej 100 punktów edukacyjnych, z czego minimum 50 punktów należy zdobyć w trakcie kursów, kończących się testem sprawdzającym.

Zdobywane punkty wpisywane są w Karcie Ciągłego Szkolenia, którą otrzymuje się w Izbie Aptekarskiej. Punkty przyznawane są m. in. za kursy odbywające się w ramach specjalizacji, kursy internetowe, wykłady, publikowanie książek, artykułów lub tłumaczeń, udział w zjazdach i konferencjach, wygłaszanie referatów na sympozjach, przygotowanie rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej, opieka nad studentami w trakcie stażu lub praktyk.

Od osób ubiegających się o pracę na stanowisku kierownika apteki, głównym wymogiem jest wiek poniżej 65 roku życia (wojewódzki inspektor farmaceutyczny po zapoznaniu się z opinią okręgowej izby aptekarskiej może przedłużyć kierownikowi apteki prawo pracy na tym stanowisku do 70 roku życia).

Poza tym należy spełniać poniższe kryteria:

 • ukończyć co najmniej pięcioletnie studia wyższe na kierunku farmacja, w ramach których odbywa się także co najmniej sześciomiesięczny staż w aptece i uzyskać tytuł zawodowy magistra lub ukończyć czteroletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej i uzyskać tytuł zawodowy magistra oraz odbyć roczną praktykę w aptece
 • w przypadku osób kształcących się za granicą, posiadać odpowiednie dokumenty uznawane w kraju
 • odbyć co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż, pod warunkiem posiadania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej

W przypadku punktów aptecznych kierownikiem może zostać osoba posiadająca tytuł magistra farmacji, która odbyła roczny staż w aptece ogólnodostępnej lub technik farmaceuta z trzyletnim stażem w aptece ogólnodostępnej.

„Praca w aptece wyglądała kiedyś inaczej, dziś powiązana jest z handlem i tak naprawdę polega na promowaniu produktów. Ale ja bardzo lubię swoja pracę, mam swoja aptekę już od wielu lat, stałych klientów którzy mi ufają i to tak naprawdę daje wielką satysfakcję, jak możemy pomóc naszym klientom” Lidia, 58 lat, właścicielka apteki
 

Praca dla farmaceutów

Ukończone studia farmaceutyczne dają naprawdę dużo fajnych możliwości pracy. Miejscem pracy nie muszą być tylko apteki  czy punkty apteczne, ale również laboratoria i firmy farmaceutyczne, gdzie leki są wytwarzane i prowadzone są badania nad nowymi preparatami. Poza tym może to być szansa na międzynarodowa karierę, ponieważ wiele z tych firm należy do koncernów zagranicznych.

Firmy kosmetyczne zatrudniają również farmaceutów do produkcji i badań produktów kosmetycznych. Farmaceuta może być zostać także przedstawicielem handlowym danej firmy. Inną możliwością są inspekcje farmaceutyczne lub stacje sanitarno-epidemiologiczne. Alternatywą mogą być hurtownie farmaceutyczne oraz firmy spedycyjne, zajmujące się magazynowaniem, dystrybucją i przewozem towarów medycznych. Farmaceutki mogą współpracować z lekarzami w dziedzinie farmakoterapii i fitoterapii, a także realizować się w pracy badawczej nad opracowywaniem nowych generacji farmaceutyków, nad uzyskiwaniem leków ze źródeł naturalnych, technologią środków leczniczych i postaci leku oraz profilaktyką polegającą na korekcie modelu zachowań i odżywiania.

Zarobki farmaceutów

Zarobki, jak wszędzie są przede wszystkim uzależnione od miejsca zatrudnienia, a w przypadku apteki również od jej lokalizacji w danej miejscowości oraz konkurencji. W mniejszych miejscowościach można liczyć na płacę od ok. 1000-1500 zł do 1500-2000 zł w dużych miastach, oczywiście netto. Doświadczony farmaceuta może liczyć na zarobki od 3 tys. wzwyż. Jako właściciel lub kierownik apteki można liczyć na znacznie wyższe wynagrodzenie.

W koncernach farmaceutycznych zarobki są uzależnione również od zajmowanego stanowiska, ale wahają się od ok. 4 tyś. zł  wzwyż.
 

Monika Dł‚ugosz

Nasze komentarze

Twój komentarz może być pierwszy!

0 komentarzy